Dopravní systémy a technika

Máte dotazy?

Monika Švandová
Pohraniční 1288/1, 405 01 Děčín

magisterské navazující studium, prezenční forma studia

Studijní plány DS (pdf)

Znalosti a profesionální uplatnění absolventa

Cílem studia je poskytnout studentům komplexní znalosti z oboru plánování, provozu a konstrukce dopravních cest a prostředků. Studijní program stojí na třech základních pilířích, a to:
• navrhování a parametry dopravní infrastruktury • provozování a údržba dopravní infrastruktury a vlastní provoz dopravní techniky • řešení dopravní obslužnosti a obsluhy území

Je kladen důraz na komplexní znalosti a na tvůrčí i koncepční myšlení v oblasti silniční i kolejové dopravy (se základními znalostmi z letecké a vnitrozemské vodní dopravy), což výrazně zvyšuje možnosti uplatnění absolventů na trhu práce. Výzkumné aktivity ústavů podílejících se na výuce studijního programu zahrnují mimo jiné bezpečnost dopravních cest a prostředků, interakci dopravy a životního prostředí nebo analýzu dopravních nehod, což zaručuje přístup studentů k aktuálnímu stavu poznání v těchto oblastech i s ohledem na nejmodernější trendy. Jednotlivé ústavy profilující odbornou část výuky studijního programu mají uzavřené smlouvy o spolupráci s mnoha podniky a organizacemi v oblasti dopravy, což umožňuje získání praktických znalostí při výuce v terénu a následné uplatnění studenta i v těchto podnicích.

Absolvent je schopen používat moderní technologie a nástroje užívané v oblasti dopravy a zvládá jejich aplikaci pro optimální řešení zadaných úloh. Absolvent má pozitivní pracovní návyky spočívající především v aktivním a zodpovědném přístupu k samostatnému i týmovému řešení zadaných úkolů. Výsledky své práce dokáže věcně, obsahově i odborně správně prezentovat v ústní i písemné formě. Absolvent je schopen navrhovat dopravní řešení v územním plánování, provozu na pozemních komunikacích, železničním provozu nebo v oblasti systémů městské hromadné dopravy. Orientuje se v oblasti konstrukce železniční trati nebo pozemní komunikace. Je schopen hodnotit bezpečnost komunikací a dopravních řešení a dokáže navrhovat opatření k jejímu zvýšení.

Více o DOS

Naposledy upraveno 7. února 2024