Specializace Radioaktivita v životním prostředí

Máte dotazy?

Dana Landovská
Pohraniční 1288/1, 405 01 Děčín

Nově od akademického roku 2021/2022.

Fyzikální studium zaměřené na využití radioaktivních látek a ionizujícího záření ve vědě a v průmyslu, ale také na zjišťování těchto látek a analýzu jejich dopadu na zdraví a životní prostředí. Jedná se o specializaci oboru Jaderné inženýrství.

Studium se zaměřuje na:

  • dozimetrii a detekci ionizujícího záření
  • radiační ochranu a související legislativu (atomový zákon)
  • radioaktivní odpady a životní prostředí (radonová problematika, ekologické zátěže, úložiště)

Praktická část studia se zabývá posílením dovedností v oblasti IT, měřením a zpracováním dat. Studenti se seznámí s fyzikou ionizujícího i neionizujícího záření a počítačovou fyzikou (výpočty, simulace, neuronové sítě, strojové učení). Fakulta na programu spolupracuje s Technickou univerzitou Drážďany a dalšími deseti evropskými univerzitami, což studentům umožňuje získat mezinárodní zkušenosti a první odborné kontakty a upevnit jazykové znalosti.

Co z vás bude?

Absolvent si osvojí metody a postupy jaderného inženýrství při řešení reálných problémů z oblasti radiační ochrany a radioekologie, ale i orientaci v mezioborové problematice, analýzu problémů a jejich odborné řešení. Je veden k analytickému způsobu práce a systematickému přístupu, čímž získá výbornou uplatnitelnost na trhu práce na lokální, republikové i mezinárodní úrovni, a to v průmyslu, vědě i výzkumu (v soukromé i státní sféře). Studium ho připraví na získání zvláštní odborné způsobilosti pro činnosti důležité z hlediska radiační ochrany. O absolventy mají velký zájem organizace jako jsou Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., DIAMO, s. p., CRYTUR, spol. s r.o., ČEZ, a. s., ÚJV Řež, a. s. a další.

Pro koho je obor určen?

Pokud vás zajímá fyzika a přírodní zákony, ale nechcete trávit čas jen teoretickými výpočty nebo měřením v laboratoři, tak tento obor může být přesně pro vás. Už během studia jsou studenti vedeni k praktickému využití fyzikálních znalostí a měření v terénu a zabývají se nejen využitím ionizujícího záření a radiační ochranou, ale jsou vedeni i k ekologickému myšlení a tím k ochraně životního prostředí.

Co se u nás naučíte?

Studium zahrnuje matematicko-fyzikální základ, základy programování a počítačovou fyziku, dva cizí jazyky (angličtina a němčina) a řadu oborových předmětů, z nichž stěžejní jsou jaderná a radiační fyzika, základy dozimetrie, jaderné reaktory, radiační ochrana, radioaktivita v životním prostředí a detektory ionizujícího záření. Uplatnění absolventi naleznou všude, kde se pracuje s jadernými technologiemi, ionizujícím zářením a radionuklidy, zejména pak v jaderné energetice, jaderném výzkumu, radioekologii a radiační ochraně.

Měřící přístroj
Kontrola radioaktivity vzorků přírodního prostředí (Foto J. Ryszawy)
Práce v terénu
Měření kontaminace sedimentu po vypouštění důlních vod
Využití dronů pro mapování území kontaminovaných radionuklidy
Využití dronů pro mapování území kontaminovaných radionuklidy
Naposledy upraveno 6. ledna 2021