Radioaktivita v životním prostředí

Nově od akademického roku 2021/2022.
Studijní plány (pdf) Představení katedry (pdf)

Fyzikální studium zaměřené na využití radioaktivních látek a ionizujícího záření ve vědě a v průmyslu, ale také na zjišťování těchto látek a analýzu jejich dopadu na zdraví a životní prostředí. Jedná se o specializaci studijního programu Jaderné inženýrství. Jde o zcela nový unikátní obor, který lze studovat pouze na FJFI v Děčíně.

Studium se zaměřuje na:

  • dozimetrii a detekci ionizujícího záření
  • radiační ochranu a související legislativu (atomový zákon)
  • radioaktivní odpady a životní prostředí (radonová problematika, ekologické zátěže, úložiště)

Praktická část studia se zabývá především měřením ionizujícího záření v laboratoři i v terénu a následných zpracováním dat. S tím souvisí prohloubení dovedností v oblasti IT a automatizace, ale i základy počítačové fyziky (výpočty, simulace, neuronové sítě, strojové učení). Studenti mohou získat mezinárodní zkušenosti, první odborné kontakty a upevnit jazykové znalosti díky unikátní spolupráci s Technische Universität Dresden

Co z vás bude?

Jako absolventi zvládnete získané znalosti a analytické schopnosti využívat v praxi a to především při měření (detekci) ionizujícího záření a zpracování naměřených dat. Tato specializace nabízí široké možnosti uplatnění všude tam, kde se pracuje s ionizujícím zářením a radionuklidy, nebo se řeší radiační ochrana, radioekologie, měření ionizujícího záření a zpracování velkých souborů dat. Studium vás připraví na získání zvláštní odborné způsobilosti pro činnosti důležité z hlediska radiační ochrany. Profesní kariéra absolventů směřuje do průmyslu i výzkumu, a to jak v soukromé, tak i státní sféře, např.: Státní ústav radiační ochrany (SÚRO, v.v.i.), Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), DIAMO, státní podnik, Český metrologický institut (ČMI), Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany (SÚJCHBO, v.v.i.), Správa úložišť radioaktivních odpadů (SURAO), CRYTUR, spol. s r.o., ÚJV Řež, a.s., NUVIA a.s., NUVIA Dosimetry, s.r.o., VF, a.s., CANBERRA-PACKARD, s.r.o.

Pro koho je obor určen?

Pokud vás zajímá fyzika a přírodní zákony, ale nechcete trávit čas jen teoretickými výpočty nebo měřením v laboratoři, tak tento obor může být přesně pro vás. Už během studia jsou studenti vedeni k praktickému využití fyzikálních znalostí a měření v terénu a zabývají se nejen využitím ionizujícího záření a radiační ochranou, ale jsou vedeni i k ekologickému myšlení a tím k ochraně životního prostředí.

Co se u nás naučíte?

Studium zahrnuje matematicko-fyzikální základ, základy programování a počítačovou fyziku, dva cizí jazyky (angličtina a němčina) a řadu oborových předmětů, z nichž stěžejní jsou jaderná a radiační fyzika, základy dozimetrie, jaderné reaktory, radiační ochrana, radioaktivita v životním prostředí a detektory ionizujícího záření. Uplatnění absolventi naleznou všude, kde se pracuje s jadernými technologiemi, ionizujícím zářením a radionuklidy, zejména pak v jaderné energetice, jaderném výzkumu, radioekologii a radiační ochraně.

Měřící přístroj: Kontrola radioaktivity vzorků přírodního prostředí (Foto J. Ryszawy) Práce v terénu: Měření kontaminace sedimentu po vypouštění důlních vod Využití dronů pro mapování území kontaminovaných radionuklidy Hledání skrytých zlomů v okolí Etny (pomocí koncentrace radonu, gama spektrometrie a dalších metod)

Logo projektu OPVVV

Naposledy upraveno 3. ledna 2022